* Với điều khiện mỗi đại lý muốn bán sản phẩm Phụ Khoa Nữ Oa đều phải trải nghiệm sản phẩm ( mình hoặc người thân phải trải nghiệm sản phẩm mới được phép phân phối. Và dưới đây là danh sách các đại lý đã trải trải nghiệm sản phẩm và hiện tại đang phân phối sản phẩm

Danh Sách Đại Lý Tại Các Tỉnh

  1. Hồ Chí Minh
  2. Đồng Nai
  3. Phú Thọ
  4. Bảo Lộc
  5. Hà Nội
  6. Nam Định
  7. Thái Bình
  8. Điện Biên
  9. Đắk Lắk